Όροι Συμμετοχής

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων συμμετοχής:

 1. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Ερευνητική Μονάδας URENIO του ΑΠΘ και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας OKFN Greece, με δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτόν διαγωνιζόμενων είτε Ελλήνων πολιτών είτε αλλοδαπών και αρχίζει στις 15/11/2015 και λήγει την 31/1/2016.
 2. Σκοπός του διαγωνισμού «Apps4Thessaloniki – Tourism Edition» είναι η ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών Web και κινητών τηλεφώνων στον τομέα του Τουρισμού. Ο διαγωνισμός στοχεύει επίσης στη συλλογή ανοιχτών δεδομένων από φορείς της πόλης που σχετίζονται με τον τουρισμό ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς των εφαρμογών. Τέλος, αποσκοπεί στην εμπλοκή των δημοτών ώστε αυτοί να συμβάλλουν με τις ιδέες τους για πιθανές εφαρμογές, αποτελώντας μια πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών.
 3. Ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής ως είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως εκπρόσωπος ομάδας φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα.
 4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικά πρόσωπα.
 5. Ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνολογική εφαρμογή μόνο μία φορά. Τεχνολογική εφαρμογή που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο διαγωνισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον διαγωνισμό Apps4Thessaloniki – Tourism Edition.
 6. Απαγορεύεται στο διαγωνιζόμενο η χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτων φυσικών προσώπων, εκτός αν έχει λάβει εγγράφως τη συγκατάθεση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τη χρήση τους στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει στον διαγωνισμό πλήρως ανωνυμοποιημένα προσωπικά δεδομένα τρίτων—πλην των δεδομένων του διαγωνιζομένου, αν δεν μπορεί ν’ αποφύγει τη χρήση δεδομένων που εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων. Αν ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί στην τεχνολογική εφαρμογή του προσωπικά δεδομένα τρίτων στα πλαίσια ερευνητικών ή επιστημονικών σκοπών, πριν τη δημοσίευση αυτής της τεχνολογικής εφαρμογής στα πλαίσια του διαγωνισμού Apps4Thessaloniki ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει ανωνυμοποιήσει όλα τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων)∙ ως τέτοια δεδομένα λογίζονται δεδομένα για στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), δεδομένα για φυσικά χαρακτηριστικά, για εκπαίδευση, για εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.), δεδομένα για οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), για ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, ή συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.
 7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Apps4Thessaloniki δεν απαιτεί παραίτηση από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού στην τεχνολογική εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσει ως διαγωνιζόμενος. Ο δημιουργός παραμένει δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου του αποδεχόμενος, ωστόσο, ότι με τη συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό επιτρέπει στους διοργανωτές τις παρακάτω εξουσίες:
  1. Της εγγραφής και άμεσης ή έμμεσης αναπαραγωγής του διαγωνιζόμενου έργου, προσωρινής ή μόνιμης, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. 
  2. Της μετάφρασης του διαγωνιζόμενου έργου.
  3. Της διασκευής, προσαρμογής ή άλλης μετατροπής του διαγωνιζόμενου έργου.
  4. Της διανομής του διαγωνιζόμενου έργου στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή.  
  5. Της δημόσιας εκτέλεσης του διαγωνιζόμενου έργου.
  6. Της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης του διαγωνιζόμενου έργου παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρου και με οποιονδήποτε τρόπο (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, διαδίκτυο, συνδρομητική υπηρεσία κλπ)
  7. Της παρουσίασης του διαγωνιζόμενου έργου στο κοινό, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένης και της διάθεσης στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο διαγωνιζόμενο έργο, όπου και όταν επιλέγει
  8. Της χρήσης ή εκμετάλλευσης του τίτλου του διαγωνιζόμενου έργου με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση ή προβολή στο πλαίσιο των σκοπών των διοργανωτών για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση έργων από αυτό ή μέσω αυτού.
 8. Ο διαγωνιζόμενος δημιουργός έργου που συμμετέχει στο διαγωνισμό Apps4Thessaloniki συναινεί ν’ ασκούν οι διοργανωτές του διαγωνισμού τις εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού επί του έργου, και ιδίως της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κατά τους οποίους θα γίνει το διαγωνιζόμενο έργο προσιτό στο κοινό, και της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, αλλοίωσης, προσβολής ή  άλλης επέμβασης στο διαγωνιζόμενο έργο από τρίτους.
 9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Apps4Thessaloniki επιτρέπεται μόνον για δημιουργούς τεχνολογικών εφαρμογών που συνιστούν πρωτότυπα έργα προστατευμένα από πνευματική ιδιοκτησία. Τεχνολογικές εφαρμογές που στερούνται πρωτοτυπίας ή που δεν προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία δεν λαμβάνονται υπόψη διαγωνιστικά.
 10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Apps4Thessaloniki δεν αναφέρεται σε τεχνολογικές εφαρμογές αναπτυχθείσες σε συγκεκριμένη τεχνολογική πλατφόρμα ή πρότυπο. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για τεχνολογικές εφαρμογές οποιασδήποτε τεχνολογικής πλατφόρμας ή προτύπου αρκεί να πρόκειται για τεχνολογικές εφαρμογές ανοικτού κώδικα που να διατίθενται δημόσια στο κοινό με κάποια άδεια ανοικτού περιεχομένου (Copyleft license) http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_license
 11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Apps4Thessaloniki αναφέρεται σε τεχνολογικές εφαρμογές που τόσο κατά τη διάρκειά του όσο και μετά τη λήξη του θα είναι ανοικτές και διαθέσιμες στα πλαίσια της Copyleft αδειοδότησής τους (αδειοδότησης ανοικτού περιεχόμενου) για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται από την άδεια ανοικτού περιεχομένου. Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει τουλάχιστον στους διοργανωτές την άδεια ανοικτού περιεχομένου του έργου του.
 12. Τα ανοικτά δεδομένα που θα χρησιμοποιήσει στο διαγωνισμό Apps4Thessaloniki ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διατίθενται με κάποια άδεια ανοικτών δεδομένων όπως οι άδειες του οργανισμού Creative Commons (βλ. http://creativecommons.org/choose/) οι άδειες Open Data Commons του οργανισμού Open Knowledge Foundation (βλ.http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/) ή/και κάποια αντίστοιχη Copyleft άδεια.
 13. Ο διαγωνιζόμενος για την έγκαιρη συμμετοχή στο διαγωνισμό Apps4Thessaloniki θα πρέπει:
  1. Να δημοσιοποιήσει την τεχνολογική εφαρμογή του περιγράφοντάς τη στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού πριν την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής εφαρμογών και συνόλων ανοικτών δεδομένων την 17/1/2015.
  2. Να διαθέτει τον πηγαίο λογισμικό κώδικας της εφαρμογής με άδεια ανοικτού περιεχομένου σε ένα δημόσιο αποθετήριο στην πλατφόρμα GitHub (https://github.com/), μαζί με λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση και την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση των εφαρμογών web θα πρέπει επίσης να υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή σε server του διαγωνιζομένου ώστε αυτή να μπορεί να αξιολογηθεί. Στην περίπτωση των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων θα πρέπει επίσης να διατίθεται το αρχείο με το οποίο θα μπορέσει κάποιος να εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του.
  3. Να γνωστοποιεί την προέλευση των ανοικτών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην τεχνολογική εφαρμογή του (αν έχουν χρησιμοποιηθεί ανοιχτά δεδομένα),
 14. Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, μία από τις οποίες είναι υποχρεωτικά τα αγγλικά.
 15. Ο διαγωνιζόμενος εγγυάται ότι το διαγωνιζόμενο έργο είναι πρωτότυπο και ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου και δεν προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία άλλου. Σε αντίθετη περίπτωση οι διοργανωτές έχουν δικαίωμα να αξιώσουν την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστούν και να μη δημοσιεύσουν το διαγωνιζόμενο έργο ή/και να παύσουν τη σχετική δημοσίευση ή/και να το αποκλείσουν από το διαγωνισμό. Οι διοργανωτές έχουν τη διακριτική ευχέρεια, εφόσον κρίνουν ότι το έργο ή τμήμα του έργου προσβάλλει δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων ή αντίκειται στους νόμους, να αφαιρέσουν το έργο ή το σχετικό τμήμα του.
 16. Η αξιολόγηση θα γίνει από ειδική επιτροπή και τη συμμετοχή πολιτών με τη βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας. Η ψήφος του κοινού αντιστοιχεί στο 30% ενώ της κριτικής επιτροπής στο 70% της βαθμολογίας.
 17. Οι τρεις πρώτοι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν χρηματικά βραβεία. Το πρώτο βραβείο είναι 3.000€, το δεύτερο 2.000€ και το τρίτο 1.000€. Ο πρώτος νικητής θα συμμετάσχει επίσης στο διαγωνισμό «Mayor’s Digital Travel Award 2016», ο οποίος θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ στις 9-10 Φεβρουαρίου 2016.
 18. Οι ιδέες που κατατίθενται από τους πολίτες στην πλατφόρμα του διαγωνισμού δεν αξιολογούνται και δε βραβεύονται. Οι κατατεθειμένες ιδέες δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών, οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς να απαιτείται η έγκριση αυτού που την κατέθεσε.
 19. Οι πολίτες μπορούν να βαθμολογούν τις κατατεθειμένες ιδέες σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5. Η ιδέα που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία θα παρουσιαστεί από την/τον δημιουργό της στην εκδήλωση βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού. Επιπλέον η/ο δημιουργός θα λάβει ως επιβράβευση ένα tablet.
 20. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στους παραπάνω όρους είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κάθε τροποποίηση των παραπάνω όρων θα ισχύει μόνον από της δημοσιοποίησής της στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού. Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα της διοργάνωσης.